Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti čia.

Privatumo politika

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja UAB ToGetFit (įmonės kodas 304272374) internetinės svetainės www.togetfit.com (toliau – ToGetFit) ir  ToGetFit kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką naudojantis ToGetFit svetaine.
1.2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Jūsų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Asmens duomenys – tai informacija, kuri gali būti tapatinama su Jūsų asmeniu, pavyzdžiui, pavardė, vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas ir kita informacija (toliau – Asmens duomenys).
1.3. Su šiuo ToGetFit dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu internetinėje svetainėje www.togetfit.com
1.4. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, UAB ToGetFit asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
1.5. Dalyvauti ToGetFit projektuose/žaidimuose gali visi veiksnūs, sporto mėgėjai fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. 
1.6. ToGetFit projektuose/žaidimuose negali dalyvauti asmenys, turintys sveikatos sutrikimų. Jeigu toks asmuo dalyvauja, jis prisiima visišką atsakomybę už patirtą žalą sveikatai.
1.7. Draudžiama ToGetFit projektuose/žaidimuose dalyvauti profesionaliems bet kokios srities sportininkams.
1.8. ToGetFit turi teisę pašalinti iš projekto/žaidimo nesąžiningus dalyvius. 
1.9. ToGetFit vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:
1.9.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, ir toliau nebūtų tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;
1.9.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
1.9.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
1.9.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
1.9.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
1.9.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.10. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai tik tais atvejais, kai Jūs duodate sutikimą arba kai galima daryti išvadą, kad sutikote, jog jie būtų naudojami konkrečiam tikslui (pvz.: užsiregistruojant žaidimuose, atsakant į Jūsų klausimus apie projektus/žaidimus).
1.11. Internetine svetaine www.togetfit.com Jūs naudojatės savo rizika. ToGetFit neatsako už dėl to galimai patirtą žalą, ypač, jei tai žala, kuri gali būti padaryta Jūsų turimiems duomenų rinkiniams, technikai ir (arba) programinei įrangai.

 

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. ToGetFit gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. 
2.2. Jūsų Asmens duomenys saugomi bei tvarkomi: 
2.2.1. Projektų/žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslais tvarkomi šie Jūsų duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, lytis, svoris, liemens, krūtinės, klubų apimtis, šlaunies apimtis, miestas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas,  registracijos data, nuotraukos, vaizdo įrašai, banko sąskaitos numeris (tik projektų/žaidimų laimėtojų), laimėtas prizas.
2.3. Aktyvioje duomenų bazėje Jūsų duomenys tvarkomi nuo asmens duomenų pateikimo momento. Jūsų duomenys saugojami 12 mėnesių po žaidimo laimėtojų paskelbimo. Vaizdo įrašai saugojami 20 dienų po projekto/žaidimo pabaigos, laimėtojo vaizdo įrašai saugojami dvejus metus. 
Suėjus minėtiems terminams, Jūsų Asmens duomenys sunaikinami Bendrovės įgalioto darbuotojo arba duomenų tvarkytojo.
2.4. Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis ToGetFit įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Jūsų Asmens duomenys apsaugoti nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

 

3. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims 

3.1. ToGetFit naudoja arba perduoda Jūsų Asmens duomenis tik remdamasi Jūsų sutikimu arba tiek, kiek būtina ypatingais atskirais atvejais (pvz.: siekdami atsakyti į Jūsų klausimus ar pageidavimus, taip pat užtikrinti, kad turėtumėte galimybę dalyvauti projektuose/žaidimuose).
3.3. Jūsų Asmens duomenis taip pat turi teisę tvarkyti ToGetFit įgalioti duomenų tvarkytojai – serverio paslaugos teikėjas, svetainės administratorius bei prizus pristatančios bendrovės, tiek kiek yra būtina jų funkcijoms atlikti. 
3.4. ToGetFit iš tokių savo duomenų tvarkytojų reikalauja, kad Jūsų duomenys būtų apdorojami tik pagal ToGetFit duotus nurodymus, remiantis šiuo pareiškimu apie privatumo apsaugą ir Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. 
3.5. ToGetFit garantuoja, kad Jūsų Asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.
3.6. Kitais atvejais ToGetFit turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas ir atsisakymo teisė

4.1. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
4.2. Jūs turite pareigą registracijos formose nurodyti tik teisingus Asmens duomenis. ToGetFit nėra atsakinga už registracijos formose nurodytų asmens duomenų teisingumą ar bet kokią žalą, kilusią dėl pateiktų neteisingų Asmens duomenų.
4.3. Jūs suteikiate teisę ToGetFit rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje. Jūs turite teisę atšaukti savo leidimą ToGetFit rinkti, valdyti ir tvarkyti Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Jūsų Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. ToGetFit iš Jūsų gavusi tokį pranešimą nedelsiant sustabdo Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad ToGetFit turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
Jei to norite, ToGetFit prašo parašyti adresu: Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas, arba elektroniniu paštu: info@togetfit.com

 

5. Autorinių teisių perleidimas

5.1. Jūsų pateikta informacija tampa projekto/žaidimo dalimi.
5.2. Internetinėje svetainėje www.togetfit.com bei www.youtube.com gali būti publikuojami Jūsų  vaizdo įrašai, jeigu esate projekto/žaidimo laimėtojas.
5.3. Autorinės turtinės teisės pereina ToGetFit nuo bet kokios Jūsų medžiagos perdavimo momento.

 

6. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

6.1. Pateikę ToGetFit asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turite teisę:
6.1.1. reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų;
6.1.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
6.1.3. žinoti, kad yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
6.1.4. susipažinti su ToGetFit tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis. 
6.2. ToGetFit, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. 
6.3. Jeigu Jūs susipažinę su savo Asmens duomenimis nustatote, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turite teisę kreiptis į ToGetFit elektroniniu pašto adresu  info@togetfit.com prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.
6.4. Jei Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su ToGetFit pareiškimu apie privatumo apsaugą, prašome adresu info@togetfit.com atsiųsti elektroninį laišką, kurio temos nuorodoje turi būti įrašyta „Asmens duomenų apsauga“.

 

7. Privatumo politikos keitimas

7.1. ToGetFit turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.togetfit.com. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Jūs visuomet būsite informuoti ToGetFit svetainėje, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų prisijungsite prie savo paskyros. 
7.2.   Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu el. paštu info@togetfit.com arba paštu Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę dalyvauti ToGetFit projektuose/žaidimuose.
7.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės svetainės www.togetfit.com sistemoje.